یادگیری انتقال

Transfer Learning

تعریف

انتقال اطلاعات از یک کاربرد یادگیری ماشین به کاربرد دیگر. به عنوان مثال، در یادگیری چند-وظیفه‌ای، یک مدل چندین مساله را حل می‌کند، مثل یک مدل عمیق که برای حل مساله‌های مختلف چندین گره خروجی دارد. یادگیری انتقال می‌تواند به معنای انتقال دانش حل یک مساله ساده‌تر به یک مساله پیچیده‌تر باشد، یا به معنای انتقال دانش از یک مساله به داده‌های زیاد به مساله‌ای با داده‌ی کمتر باشد.

بیشتر سامانه‌هایی که از یادگیری ماشین استفاده می‌کنند یک مساله را حل می‌کنند. یادگیری انتقال گام اولیه به سمت هوش مصنوعی‌ای است که در آن یک برنامه بتواند چندین وظیفه داشته باشد.