مجموعه آموزش

Training Set

تعریف

زیر مجموعه‌ای از مجموعه داده که برای آموزش مدل استفاده می‌شود.

در تضاد با مجموعه اعتبارسنجی و آزمون است.