روند تعیین پارامترهای ایده آل متشکل از یک مدل است.