برج(Tower)

Tower

تعریف

یک جزء(component) از شبکه عصبی عمیق است، که فاقد لایه خروجی است. به طور معمول هر برج از یک منبع داده مستقل می‌خواند و تا زمانی که خروجی آن‌ها در یک لایه نهایی ترکیب نشود، مستقل هستند.