گام زمانی

Timestep

تعریف

یک سلول باز نشده (unrolled) در یک شبکه عصبی بازگشتی است. به عنوان مثال شکل زیر سه گام را نشان می‌دهد (با زیرنویس‌های t-1 ،t و با برچسب t + 1):