تجزیه و تحلیل سری زمانی

Time Series Analysis

copy icon share icon print icon

تعریف

زیرمجموعه‌ای از یادگیری ماشین و آمار که داده‌های زمانی را تجزیه و تحلیل می‌کند. بسیاری از انواع مسائل یادگیری ماشین به تجزیه و تحلیل سری زمانی نیاز دارند. از جمله طبقه بندی، خوشه بندی، پیش‌بینی و تشخیص ناهنجاری. به عنوان مثال می‌توان با استفاده از تجزیه و تحلیل سری زمانی، فروش آینده کت‌های زمستانی را بر اساس سوابق داده‌های فروش پیش‌بینی کرد.