مجموعه آزمایش

Test Set

تعریف

زیرمجموعه‌ای از مجموعه داده‌ای که برای آزمایش مدل استفاده می‌شود، بعد از اینکه مدل بررسی اولیه را با مجموعه اعتبار سنجی انجام داد.

در تضاد با مجموعه آموزشی و اعتبار سنجی است.