داده‌های زمانی

Temporal Data

تعریف

داده‌هایی هستند که در زمان‌های مختلف ثبت می‌شوند. به عنوان مثال فروش پالتو زمستانه ثبت شده برای هر روز از سال، نمونه‌ای از داده‌های زمانی است.