جدول یادگیری-Q

Tabular Q-Learning

تعریف

در یادگیری تقویتی با استفاده از یک جدول برای ذخیره توابع Q برای هر ترکیبی از حالت و عملکرد می‌توان یادگیری Q را پیاده سازی کرد.