نمونه‌کاهی

Subsampling

تعریف

به ادغام رجوع کنید.