کاهش شیب تصادفی

Stochastic Gradient Descent (SGD)

copy icon share icon print icon

تعریف

یک الگوریتم کاهش شیب که در آن تعداد داده‌های یک دسته برابر یک است. به بیان دیگر، این الگوریتم برای تخمین شیب در هر گام، تنها به یک نمونه داده که به صورت تصادفی از میان مجموعه داده انتخاب شده نیاز دارد.