ایستایی

Stationarity

copy icon share icon print icon

تعریف

یک ویژگی در داده‌های موجود در یک مجموعه داده، که بیانگر ثابت ماندن توزیع داده‌ها در یک یا چند بعد می‌باشد. این بعد معمولا زمان است، و به این معناست که داده‌هایی که نشان‌دهنده‌ی ایستایی هستند، با گذشت زمان تغییر نمی‌کنند.