ایستایی

Stationarity

تعریف

یک ویژگی در داده‌های موجود در یک مجموعه داده، که بیانگر ثابت ماندن توزیع داده‌ها در یک یا چند بعد می‌باشد. این بعد معمولا زمان است، و به این معناست که داده‌هایی که نشان‌دهنده‌ی ایستایی هستند، با گذشت زمان تغییر نمی‌کنند.