مجذور خطا

Squared Loss

copy icon share icon print icon

تعریف

تابع خطای مورد استفاده در مساله‌های رگرسیون خطی که تحت عنوان زیان L2 نیز شناخته می‌شود. این تابع مجذور اختلاف بین مقدار پیش‌بینی‌شده توسط مدل و برچسب واقعی یک نمونه برچسب‌زده‌شده را محاسبه می‌کند. با توجه به مربع شدن، این تابع خطا تاثیر پیش‌بینی‌های اشتباه را بیشتر می‌کند. به همین دلیل، تابع مجذور خطا به نسبت خطای L1 شدیدتر به داده‌های پرت واکنش نشان می‌دهد.