بازنمایی پراکنده

Sparse Representation

copy icon share icon print icon

تعریف

بازنمایی از یک تنسور که تنها المان‌های غیر صفر را نگهداری می‌کند.

به عنوان مثال، زبان انگلیسی شامل حدود یک میلیون کلمه است. دو روش زیر را برای نمایش تعداد کلمات به کار رفته در یک جمله انگلیسی را در نظر بگیرید:

  • یک بازنمایی متراکم از این جمله دارای یک عدد صحیح به ازای تمامی یک میلیون سلول است. اکثر این سلول‌ها با صفر پر می‌شوند و تنها در برخی از آن‌ها یک عدد صحیح کوچک وجود دارد.
  • یک بازنمایی پراکنده از این جمله تنها سلول‌هایی را ذخیره می‌کند که نمایانگر کلماتی هستند که در جمله وجود دارد. بنابراین اگر در جمله ۲۰ کلمه منحصربفرد وجود داشته باشد، بازنمایی پراکنده آن جمله تنها ۲۰ سلول با مقادیر صحیح خواهد داشت.