شکل

Shape (Tensor)

copy icon share icon print icon

تعریف

تعداد المان‌هایی که در هر یک از ابعاد از یک تنسور قرار می‌گیرند. شکل یک تنسور به شکل لیستی از اعداد نشان داده می‌شود. به عنوان مثال، شکل تنسور دوبعدی زیر [3, 4] است:

[[5, 7, 6, 4],
[2, 9, 4, 8],
[3, 6, 5, 1]]