شکل

Shape (Tensor)

تعریف

تعداد المان‌هایی که در هر یک از ابعاد از یک تنسور قرار می‌گیرند. شکل یک تنسور به شکل لیستی از اعداد نشان داده می‌شود. به عنوان مثال، شکل تنسور دوبعدی زیر [3, 4] است:

[[5, 7, 6, 4],
 [2, 9, 4, 8],
 [3, 6, 5, 1]]