مقیاس‌گذاری

Scaling

copy icon share icon print icon

تعریف

روشی معمول در مهندسی ویژگی که برای تعدیل دامنه مقادیر یک ویژگی، برای مطابقت با دامنه‌ی سایر ویژگی‌های مجموعه داده مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال فرض کنید می‌خواهید همه ویژگی‌های شناور در مجموعه داده مقادیری در بازه‌ی ۰ تا ۱ داشته باشند. با توجه به محدوده ۰ تا ۵۰۰ یک ویژگی خاص، می‌توان با تقسیم هر مقدار بر ۵۰۰، آن ویژگی را مقیاس بندی کرد.

به نرمال سازی نیز مراجعه کنید.