سوگیری نمونه‌برداری

Sampling Bias

تعریف

سوگیری انتخاب را مشاهده کنید.