S

حرف S

Letter S

کلمات توضیح
۱ Sampling Bias

سوگیری انتخاب را مشاهده کنید.

۲ Scalar

یک عدد یا یک رشته منفرد که می‌تواند به عنوان تنسور درجه ۰ نمایش داده شود. به عنوان مثال کدهای زیر هر کدام یک مقیاس را در TensorFlow ایجاد می‌کنند: breed = tf.Variable("poodle",...

۳ Scaling

روشی معمول در مهندسی ویژگی که برای تعدیل دامنه مقادیر یک ویژگی، برای مطابقت با دامنه‌ی سایر ویژگی‌های مجموعه داده مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال فرض کنید می‌خواهید همه ویژگی‌های شناور در...

۴ Scikit-Learn

یک پلتفرم محبوب مخزن باز یادگیری ماشین است. برای اطلاعات بیشتر به سایت  www.scikit-learn.org مراجعه کنید.

۵ Scoring

بخشی از یک سیستم توصیه‌گر که برای هر مورد تولید شده به عنوان نامزد پیشنهادی، یک مقدار یا رتبه‌ را ایجاد می‌کند.

۶ Selection Bias

علت بروز خطا در نتیجه‌گیری از داده‌های نمونه‌گیری شده، فرایند انتخاب است که ضمن آن تفاوت‌های سیستماتیک بین نمونه‌های مشاهده شده در مجموعه داده‌ها و موارد مشاهده نشده ایجاد می‌شود. اشکال زیر از سوگیری...

۷ Semi-Supervised Learning

آموزش مدلی بر روی داده ها که در برخی از نمونه های آموزش دارای برچسب است اما در برخی دیگر اینگونه نیست. یک روش برای یادگیری نیمه نظارت ، استنباط برچسب برای مثالهای بدون برچسب و سپس آموزش بر روی برچسب...

۸ Sensitive Attribute

یک ویژگی انسانی که ممکن است به دلایل حقوقی، اخلاقی، اجتماعی یا شخصی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

۹ Sentiment Analysis

استفاده از الگوریتم های آماری یا یادگیری ماشین برای تعیین نگرش کلی یک گروه - مثبت یا منفی - نسبت به یک خدمت، محصول، سازمان یا موضوع. به عنوان مثال، یک الگوریتم می‌تواند با استفاده از درک زبان طبیعی،...

۱۰ Sequence Model

مدلی که در آن ورودی‌ها به یک توالی وابسته هستند. به عنوان مثال، پیش‌بینی فریم بعدی در یک ویدیو بر اساس فریم‌های قبلی‌ای که از آن مشاهده شده.

۱۱ Serving

مترادف‌: استنباط

۱۲ Shape (Tensor)

تعداد المان‌هایی که در هر یک از ابعاد از یک تنسور قرار می‌گیرند. شکل یک تنسور به شکل لیستی از اعداد نشان داده می‌شود. به عنوان مثال، شکل تنسور دوبعدی زیر [3, 4] است: [[5, 7, 6, 4], [2, 9, 4, 8], [3,...

۱۳ Sigmoid Function

تابعی که خروجی رگرسیون چندجمله‌ای یا لجستیک را به احتمال نگاشت می‌دهد و مقداری بین ۰ و ۱ برمی‌گرداند. تابع سیگوید به صورت زیر تعریف شده است: که سیگما در مساله‌های رگرسیون لجستیک به سادگی به شکل زیر...

۱۴ Similarity Measure

در الگوریتم‌های خوشه‌بندی، به معیاری گفته می‌شود که برای تعیین این که چقدر دو نمونه به هم شبیهند، استفاده می‌شود.

۱۵ Size Invariance

در یک مساله دسته‌بندی تصاویر، به توانایی یک الگوریتم در دسته‌بندی درست با وجود تغییر در اندازه تصویر گفته می‌شود. به عنوان مثال، الگوریتم باید بتواند یک خودرو را در تصویر تشخیص دهد، بدون توجه به این...

۱۶ Sketching

دسته‌ای از الگوریتم‌ها در یادگیری بدون نظارت، که یک تحلیل شباهت اولیه بر روی داده‌ها انجام می‌دهد. الگوریتم‌های ترسیم از تابع درهم‌سازی (hash) حساس به مکان استفاده می‌‌کند تا مواردی را که به احتمال...

۱۷ Softmax

تابعی که به ازای هر دسته در یک مدل طبقه‌بندی چندکلاسه احتمال را محاسبه می‌کند. مجموع احتمالات برابر ۱ خواهد بود. به عنوان مثال، تابع بیشینه هموار ممکن است تشخیص دهد که احتمال این که یک تصویر مشخص...

۱۸ Sparse Feature

یک بردار ویژگی که مقادیر آن اکثرا صفر یا خالی هستند. به عنوان مثال، یک بردار که تنها یک مقدار ۱ و میلیون‌ها مقدار صفر دارد پراکنده است. به عنوان مثال دیگر، کلماتی که در عبارت مورد جست‌و‌جو قرار دارند...

۱۹ Sparse Representation

بازنمایی از یک تنسور که تنها المان‌های غیر صفر را نگهداری می‌کند. به عنوان مثال، زبان انگلیسی شامل حدود یک میلیون کلمه است. دو روش زیر را برای نمایش تعداد کلمات به کار رفته در یک جمله انگلیسی را در...

۲۰ Sparse Vector

یک بردار که بیشتر مقادیرش صفر هستند. مطالعه بیشتر: ویژگی پراکنده

۲۱ Sparsity

تعداد المان‌هایی از یک بردار یا ماتریس که صفر هستند تقسیم بر تعداد کل المان‌ها. به عنوان مثال، یک ماتریس ۱۰*۱۰ با ۹۸ سلول برابر صفر را درنظر بگیرید. مقدار پراکندگی در این مثال برابر است با: پراکندگی...

۲۲ Spatial Pooling

اطلاعات بیشتر: ادغام

۲۳ Squared Hinge Loss

مربع خطای Hinge. مجذور خطای hinge داده‌های پرت را شدیدتر از خطای hinge عادی سرکوب می‌کند.

۲۴ Squared Loss

تابع خطای مورد استفاده در مساله‌های رگرسیون خطی که تحت عنوان زیان L2 نیز شناخته می‌شود. این تابع مجذور اختلاف بین مقدار پیش‌بینی‌شده توسط مدل و برچسب واقعی یک نمونه برچسب‌زده‌شده را محاسبه می‌کند. با...

۲۵ State-Action Value Function

مترادف: تابع Q

۲۶ State

در یادگیری تقویتی، مقادیر پارامتر که تنظیمات فعلی محیطی را توصیف می‌کند‌، که عامل برای انتخاب یک عمل از آن استفاده می‌کند.

۲۷ Static Model

مدلی که به صورت برون‌خطی (offline) آموزش دیده است.

۲۸ Stationarity

یک ویژگی در داده‌های موجود در یک مجموعه داده، که بیانگر ثابت ماندن توزیع داده‌ها در یک یا چند بعد می‌باشد. این بعد معمولا زمان است، و به این معناست که داده‌هایی که نشان‌دهنده‌ی ایستایی هستند، با گذشت...

۲۹ Step

بک ارزیابی رو‌به‌جلو و معکوس بر روی یک دسته از داده‌ها.

۳۰ Step Size

مترادف: نرخ یادگیری (learning rate)

۳۱ Stochastic Gradient Descent (SGD)

یک الگوریتم کاهش شیب که در آن تعداد داده‌های یک دسته برابر یک است. به بیان دیگر، این الگوریتم برای تخمین شیب در هر گام، تنها به یک نمونه داده که به صورت تصادفی از میان مجموعه داده انتخاب شده نیاز...

۳۲ Stride

در هر عملگر کانولوشنی یا ادغام، به فاصله بین سری‌های داده‌های ورودی در هر بعد گفته می‌شود. به عنوان مثال، در نمونه زیر می‌توانید یک عملگر کانولوشنی با قدم‌های (۱,۱) را ببینید. بنابراین هر برش از...

۳۳ Structural Risk Minimization (SRM)

الگوریتمی که بین دو هدف زیر تعادل برقرار می‌کند: تمایل به ساخت پیش‌بینی‌کننده‌ترین مدل (مثلا با کمترین خطا) تمایل به ساده نگه داشتن مدل تا حد امکان (مثلا استفاده از نظم‌دهی قوی) به عنوان مثال، تابعی...

۳۴ Subsampling

به ادغام رجوع کنید.

۳۵ Supervised Machine Learning

آموزش یک مدل بر اساس داده‌های ورودی و برچسب‌های متناظر آن‌ها. یادگیری ماشین با ناظر مانند دانش آموزی است که با مطالعه‌ی مجموعه‌ای از سوالات و پاسخ‌های مربوط به آن‌ها، موضوعی را یاد می‌گیرد. بعد از...

۳۶ Synthetic Feature

ویژگی‌ای که در بین ویژگی‌های ورودی قرار ندارد، بلکه با استفاده از یک یا چند مورد از آن‌ها ساخته می‌شود. برای معرفی نمونه‌هایی از این ویژگی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: سطل‌بندی کردن یک ویژگی...