ناوردایی چرخشی

Rotational Invariance

copy icon share icon print icon

تعریف

در یک مساله دسته‌بندی تصویر، به توانایی الگوریتم در دسته‌بندی درست تصاویر در صورت چرخش آن‌ها گفته می‌شود. به عنوان مثال، الگوریتم باید تصویر یک راکت تنیس را در هر جهتی تشخیص دهد. توجه کنید که ناوردایی چرخشی همیشه قابل دستیابی نیست. به عنوان مثال، تصویری از ۷ که وارونه شده است باید ۸ تشخیص داده شود.

مطالعه بیشتر: ناوردایی انتقالی و ناوردایی اندازه‌ای