ریشه میانگین مجذور خطا

Root Mean Squared Error (RMSE)

copy icon share icon print icon