منحنی ROC

ROC (Receiver Operating Characteristic) Curve

تعریف

منحنی‌ای که مقدار نرخ مثبت حقیقی و نرخ مثبت کاذب به ازای حد آستانه‌های دسته‌بندی مختلف نمایش می‌دهد.

اطلاعات بیشتر: AUC