نظم‌دهی ستیغی

Ridge Regularization

تعریف

مترادف: نظم‌دهی L2

واژه نظم‌دهی ستیغی بیشتر در زمینه‌های آماری خالص کاربرد دارد، درحالی که نظم‌دهی L2 بیشتر در حوزه یادگیری ماشین به کار می‌رود.