پاداش

Reward

تعریف

در یادگیری تقویتی، نتیجه کمی انجام یک عمل در یک حالت که در یک محیط تعریف شده‌اند.