بازنمایی

Representation

تعریف

فرآیند نگاشت داده‌ها به ویژگی‌های پرکاربرد.