بافر تکرار

Replay Buffer

تعریف

در الگوریتم‌هایی مانند DQN، به حافظه‌ای گفته می‌شود که توسط عامل جهت ذخیره انتقالات بین حالات در تکرار تجربه استفاده می‌شود.