نرخ نظم‌دهی

Regularization Rate

copy icon share icon print icon

تعریف

یک مقدار نرده‌ای (اسکالر) که با لاندا نمایش داده می‌شود و اهمیت نسبی تابع نظم‌دهی را مشخص می‌کند. عبارت تابع زیان ساده‌شده زیر تاثیر نرخ نظم‌دهی را نشان می‌دهد:

افزایش نرخ نظم‌دهی بیش‌برازش را کاهش می‌دهد اما می‌تواند باعث کم شدن کارایی مدل نیز بشود.