نظم‌دهی

Regularization

تعریف

جریمه‌ای برای پیچیدگی‌های مدل. نظم‌دهی به ما در جلوگیری از بیش‌برازش (overfitting) کمک می‌کند. انواع مختلفی از نظم‌دهی وجود دارد که از آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: