مدل رگرسیون

Regression Model

copy icon share icon print icon

تعریف

نوعی از مدل‌ها که خروجی آن‌ها مقادیر پیوسته (معمولا اعشاری) است. این مدل‌ها در برابر مدل‌های دسته‌بندی قرار می‌گیرند که در آن‌ها خروجی مقداری گسسته و محدود، مانند اعداد طبیعی بین ۱ تا ۱۰ دارد. در مساله‌های دسته‌بندی معمولا هر عدد به یک دسته، مانند تصاویر «زنبق» یا «رز» اشاره می‌کند.