مدل رگرسیون

Regression Model

تعریف

نوعی از مدل‌ها که خروجی آن‌ها مقادیر پیوسته (معمولا اعشاری) است. این مدل‌ها در برابر مدل‌های دسته‌بندی قرار می‌گیرند که در آن‌ها خروجی مقداری گسسته و محدود، مانند اعداد طبیعی بین ۱ تا ۱۰ دارد. در مساله‌های دسته‌بندی معمولا هر عدد به یک دسته، مانند تصاویر «زنبق» یا «رز» اشاره می‌کند.