واحد یکسوشده‌ی خطی

Rectified Linear Unit (ReLU)

تعریف

یک تابع فعال‌ساز با شزایط زیر:

  • اگر مقدار ورودی منفی یا صفر باشد، خروجی صفر است.
  • اگر مقدار ورودی مثبت باشد، خروجی برابر ورودی است.