واحد یکسوشده‌ی خطی

Rectified Linear Unit (ReLU)

copy icon share icon print icon