بازخوانی

Recall

copy icon share icon print icon

تعریف

معیاری که جهت ارزیابی مدل‌های طبقه‌بندی استفاده می‌شود و به به این سوال پاسخ می‌دهد که «از بین تمامی برچسب‌های مثبت، چقدر از آن‌ها توسط مدل درست تشخیص داده شده‌اند؟» چگونگی محاسبه این معیار به شکل زیر است: