رتبه‌بندی مجدد

Re-ranking

copy icon share icon print icon

تعریف

مرحله پایانی در یک سامانه پیشنهادگر، که در آن المان‌هایی که به آن‌ها امتیاز نسبت داده شده ممکن است مجددا با الگوریتم‌های دیگر (معمولا غیر یادگیری ماشینی) امتیازدهی شوند. رتبه‌بندی مجدد لیست المان‌هایی که در مرحله رتبه‌بندی تولید می‌شوند را با روش‌هایی مانند موارد زیر ارزیابی می‌کند:

  • حذف مواردی که کاربر قبلاً خریداری کرده است
  • افزایش نمره موارد جدیدتر