ارزیاب

Rater

تعریف

فردی که برای نمونه‌ها برچسب تولید می‌کند. این فرد حاشیه‌نویس یا annotator نیز نامیده می‌شود.