رتبه

Rank (Ordinality)

تعریف

موقعیت معمول یک دسته در یک مساله یادگیری ماشین که دسته‌ها را از بالا به پایین طبقه‌بندی می‌کند. به عنوان مثال، یک سامانه رتبه‌بندی رفتار می‌تواند پاداش یک سگ را از بالا (استیک) به پایین (کلم‌پیچ پژمرده) رتبه‌بندی کند.