رتبه

Rank (Ordinality)

copy icon share icon print icon

تعریف

موقعیت معمول یک دسته در یک مساله یادگیری ماشین که دسته‌ها را از بالا به پایین طبقه‌بندی می‌کند. به عنوان مثال، یک سامانه رتبه‌بندی رفتار می‌تواند پاداش یک سگ را از بالا (استیک) به پایین (کلم‌پیچ پژمرده) رتبه‌بندی کند.