جنگل تصادفی

Random Forest

copy icon share icon print icon

تعریف

یک روش گروه ادغام (ensemble) برای پیدا کردن بهترین درخت تصمیم‌گیری‌ بر روی داده‌های آموزش. در این روش چندین درخت تصمیم‌گیری ساخته می‌شود و سپس میانگین آن‌ها محاسبه می‌شود. کلمه «تصادفی» به این مساله اشاره دارد که هر کدام از درخت‌های تصمیم‌گیری بر اساس برخی ویژگی‌ها که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند شکل می‌گیرد. کلمه «درخت» به مجموعه درخت‌های تصمیم‌گیری اشاره دارد.