چندی‌سازی

Quantization

تعریف

الگوریتمی که سطل‌بندی چندک‌ها را به ازای یک ویژگی مشخص در مجموعه داده پیاده‌سازی می‌کند.