سطل‌بندی چندک‌ها

Quantile Bucketing

copy icon share icon print icon

تعریف

توزیع مقادیر یک ویژگی در سطل‌ها به صورتی که هر کدام شامل تعدادی یکسان (یا تقریبا یکسان) از نمونه‌ها باشد. به عنوان مثال، در نمودار زیر ۴ نقطه در ۴ دسته تقسیم شده‌اند که هر کدام شامل ۱۱ نمونه است. برای این که هر سطل شامل تعداد یکسانی از نقاط باشد، عرض هر دسته می‌تواند مقدار متفاوتی را در راستای محور x داشته باشد.