چندک

Quantile

تعریف

هر دسته یا سطل در سطل‌بندی چندک‌ها (quantile bucketing).