برچسب‌های پیش‌کار

Proxy Labels

copy icon share icon print icon

تعریف

داده‌هایی که برای تقریب برچسب‌هایی که مستقیماً در مجموعه داده در دسترس نیستند استفاده می‌شوند.

به عنوان مثال، فرض کنید شما می‌خواهید «باران می‌بارد؟» را به عنوان یک برچسب دودویی در مجموعه داده‌ی خود داشته باشید، اما مجموعه داده حاوی این برچسب نیست. اگر عکس در دسترس باشد، می‌توانید وجود تصاویر افرادی را که چتر حمل می‌کنند به عنوان برچسب پیش‌کار برای «باران می‌بارد؟» استفاده کنید. با این حال، برچسب‌های پیش‌کار ممکن است نتایج را تحریف کنند. به عنوان مثال، در بعضی از نقاط، حمل چتر بیشتر با هدف محافظت در برابر آفتاب استفاده می‌شود تا باران.