پیش‌کار

Proxy (Sensitive Attributes)

تعریف

یک ویژگی که به عنوان جایگزین ویژگی‌های حساسیت‌برانگیز استفاده می‌شود. به عنوان مثال، کد پستی یک شخص می‌تواند به عنوان پیش‌کار برای درآمد، نژاد یا قومیت آن فرد درنظر گرفته شود.

An attribute used as a stand-in for a sensitive attribute. For example, an individual's postal code might be used as a proxy for their income, race, or ethnicity.