پیش‌کار

Proxy (Sensitive Attributes)

copy icon share icon print icon

تعریف

یک ویژگی که به عنوان جایگزین ویژگی‌های حساسیت‌برانگیز استفاده می‌شود. به عنوان مثال، کد پستی یک شخص می‌تواند به عنوان پیش‌کار برای درآمد، نژاد یا قومیت آن فرد درنظر گرفته شود.

An attribute used as a stand-in for a sensitive attribute. For example, an individual's postal code might be used as a proxy for their income, race, or ethnicity.