باور قبلی

Prior Belief

copy icon share icon print icon

تعریف

آنچه قبل از شروع روند آموزش، درباره داده‌ها به آن اعتقاد دارید. به عنوان مثال، نظم‌دهی L2 به این باور قبلی متکی است که وزن‌ها باید اعدادی کوچک باشند که حوال عدد صفر دارای توزیع نرمال هستند.