پیش‌پردازش

Preprocessing

copy icon share icon print icon

تعریف

پردازش داده‌ها قبل از این که مدل از آن‌ها استفاده کند. پیش‌پردازش می‌تواند بسیار ساده (حذف کردن کلمه‌هایی از متن نگلیسی که در دیکشنری انگلیسی وجود ندارند) یا بسیار پیچیده (تنظیم مجدد نقاط داده‌ها به صوزتی که ویژگی‌های مرتبط با ویژگی‌های حساسیت برانگیز را از بین ببرد) باشد. انجام پیش‌پردازش می‌تواند به برقراری قیدهای تساوی (fairness constraint) کمک کند.