برابری پیش‌نگر

Predictive Parity

copy icon share icon print icon

تعریف

یک معیار تساوی که بررسی می‌کند آیا یک طبقه‌بند برای تمام زیرگروه‌هایی که تحت شرایطی تعریف شده‌اند دقت برابری دارد یا خیر.

به عنوان مثال، یک مدل که احتمال پذیرش در دانشگاه را پیش‌بینی می‌کند دارای برابری پیش‌نگر خواهد بود اگر نرخ دقت آن برای لی‌لی‌پوتی‌ها و ساکنین براب‌دینگ‌نگ یکسان باشد.

برابری پیش‌نگر گاهی برابری نرخ پیش‌نگر (predictive rate parity) نیز خوانده می‌شود.

اطلاعات بیشتر: توضیح تعاریف عدالت، بخش ۳.۲.۱