سوگیری پیش‌بینی

Prediction Bias

copy icon share icon print icon

تعریف

مقداری که بیان می‌کند که میانگین پیش‌بینی‌های مدل چقدر از میانگین برچسب‌ها در مجموعه داده فاصله دارد.

این لغت نباید با اریبی در مدل‌های یادگیری ماشین یا با سوگیری در اخلاق و عدالت اشتباه گرفته شود.