پیش‌بینی

Prediction

تعریف

خروجی مدل که به ازای یک نمونه ورودی تولید می‌شود.