دقت

Precision

تعریف

یک معیار که برای مدل‌های دسته‌بندی استفاده می‌شود. دقت (precision) نسبت جواب‌های درستی را مشخص می‌کند که مدل هنگامی که پیش‌بینی‌اش دسته مثبت است دارد.