منحنی دقت-بازخوانی

Precision-Recall Curve

تعریف

منحنی حاصل از محاسبه دقت (precision) و بازخوانی (recall) به ازای مقادیر مختلف آستانه دسته‌بندی.