مدل از پیش آموزش داده شده

Pre-trained Model

copy icon share icon print icon

تعریف

مدل یا بخشی از مدل (مانند تعبیه (embeddings)) که قبلا آموزش دیده است. گاهی اوقات شما تعبیه‌های یک مدل از قبل آموزش داده شده را به عنوان ورودی به یک شبکه عصبی می‌دهید. در دیگر مواقع، مدل به جای اتکا به تعبیه‌های یک مدل از پیش آموزش دیده، خود جهت محاسبه تعبیه‌ها آموزش می‌بیند.