پس‌پردازش

Post-Processing

copy icon share icon print icon

تعریف

پردازش خروجی مدل بعد از اجرای آن. پس‌پردازش‌ها می‌توانند بدون ایجاد تغییر در مدل‌ها به متحقق شدن قیدهای تساوی کمک کنند.

به عنوان مثال، یک نمونه پس‌پردازش در یک طبقه‌بند دوتایی می‌تواند انتخاب حد آستانه‌ای باشد که با بررسی یکسان بودن نرخ مثبت حقیقی (True Positive Rate) برای همه گروه‌ها به برابری فرصت (equality of opportunity) منجر شود.