دسته مثبت

Positive Class

copy icon share icon print icon

تعریف

در طبقه‌بندی دوتایی، دو طبقه ممکن به نام‌های «دسته مثبت» و «دسته منفی» شناخته می‌شوند. دسته مثبت همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. به عنوان مثال، دسته مثبت در یک آزمایش پزشکی می‌تواند «تومور» باشد، یا در مساله طبقه‌بندی پیام‌های الکترونیکی، «هرزنامه» می‌تواند به عنوان دسته مثبت انتخاب شود.

متضاد: دسته منفی