خط لوله

Pipeline

تعریف

هر یک از زیرساخت‌ها در الگوریتم‌های یادگیری ماشین. یک خط لوله (pipeline) شامل جمع‌آوری داده، تبدیل داده‌ها به داده‌های آموزش مدل، آموزش یک یا چند مدل و تبدیل مدل‌ها به محصولات نهایی است.